Carta de benvinguda del director al curs 2023-2024, bienvenida, welcome!

Benvinguts al curs 2023-24! 

Abans de començar-lo oficialment, em vull anticipar i desitjar molt bon curs a totes les persones que el farem possible i inoblidable. Als alumnes i les alumnes, a vosaltres famílies i al professorat que em consta que ja està a punt i amb ganes de començar. 

El cert és que cada any escolar el comencem amb il·lusió, però aquest en especial perquè es fa evident, més que mai, que som part del canvi. Un dels motius és la total aplicació dels principis de la nova llei d’Educació, la LOMLOE, a les aules. Un canvi que per a nosaltres no suposa cap trasbals perquè dona continuïtat al que venim fent en els darrers anys ja que, en certa manera, ens vam avançar als principis pedagògics, objectius i reptes educatius que proposa i a noves dinàmiques que anirem desgranant i compartint amb vosaltres al llarg del curs, en el Blog i Instagram de l’escola. 

Crec que aquest serà un curs d’assentament de tot el que hem après sobre Neuroeducació des de fa 7 anys i posant en pràctica a les aules, els darrers 5, amb la Cultura de Pensament. I ara ve el millor, és el moment de posar en valor tot aquest camí compartit i fer front als reptes del món actual, com la Intel·ligència Artificial i l’emergència climàtica, amb el pensament crític, la capacitat de raonar i la solidesa que aquesta metodologia ens ha aportat.

La nostra millora constant ens ha convertit en un referent internacional en l’aplicació de la Cultura de Pensament i al novembre l’escola rebrà la visita dels participants al IX Ateneo, II Precongrés de la Càtedra de Neuroeducació UB-EDU1st. Una trobada mundial en la que també es debatrà l’impacte de les noves tecnologies en l’educació, un tema que sempre tenim en el punt de mira. 

Sens dubte aquest és i serà un dels reptes de futur, no només per a les escoles sinó també per a la societat i el món laboral, i per això en fem un seguiment constant per assumir-lo amb coneixement, coherència i sentit comú. Així és com ho plantegem amb el nostre sistema híbrid que combina l’educació analògica amb l’educació digital, que ara la LOMLOE marca com un dels seus eixos transversals, i sempre amb criteris d’ètica, limitació del temps de pantalla i una bona gestió emocional associada.

I què millor per compensar i equilibrar, que la Natura que tenim a l’escola. No ens cansarem mai de repetir, perquè així ho sentim, que el Pino és un oasi verd i un espai on cada dia som testimonis del benestar que genera estar en contacte constant, físic i visual, amb la Natura. I sabem, perquè la Neurociència ho ha demostrat, que aquesta emoció positiva és la millor porta d’entrada a l’aprenentatge de transferència i a que els alumnes es desenvolupin en un marc de benestar físic i emocional. I això, per a nosaltres, és fonamental. 

Ens retrobem molt aviat, 

Francesc Serra. Director

___________________

 

¡Bienvenidos al curso 2023-24!

Antes de empezarlo oficialmente, quiero anticiparme y desear un muy buen curso a todas las personas que lo haremos posible e inolvidable. A los alumnos y alumnas, a vosotros, familias, y al profesorado que me consta que ya está a punto y con ganas de comenzar.

Lo cierto es que cada año escolar lo empezamos con ilusión, pero éste en especial porque se hace evidente, más que nunca, que somos parte del cambio. Uno de los motivos es la total aplicación de los principios de la nueva ley de Educación, la LOMLOE, en las aulas. Un cambio que para nosotros no supone ningún problema porque da continuidad a lo que venimos haciendo durante los últimos años ya que, en cierta manera, nos avanzamos a los principios pedagógicos, objetivos y retos educativos que propone y a las nuevas dinámicas que iremos desgranando y compartiendo con vosotros, a lo largo del curso, en el Blog e Instagram del colegio.

Creo que éste será un curso de asentamiento de todo lo que hemos aprendido sobre Neuroeducación desde hace 7 años y poniendo en práctica en las aulas, los últimos 5, con la Cultura de Pensamiento. Y ahora viene lo mejor, es el momento de poner en valor todo ese camino compartido y hacer frente a los retos del mundo actual, como la Inteligencia Artificial y la emergencia climática, con el pensamiento crítico, la capacidad de razonar y la solidez que esta metodología nos ha aportado.

Nuestra mejora constante nos ha convertido en un referente internacional en la aplicación de la Cultura de Pensamiento y en noviembre la escuela recibirá la visita de los participantes al IX Ateneo, II Precongreso de la Cátedra de Neuroeducación UB-EDU1st. Un encuentro mundial en el que también se debatirá el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, un tema que siempre tenemos en el punto de mira.

Sin duda éste es y será uno de los retos de futuro, no sólo para las escuelas sino también para la sociedad y el mundo laboral, y por eso hacemos un seguimiento constante para asumirlo con conocimiento, coherencia y sentido común. Así es como lo planteamos con nuestro sistema híbrido que combina la educación analógica con la educación digital, que ahora LOMLOE marca como uno de sus ejes transversales, y siempre con criterios de ética, limitación del tiempo de pantalla y una buena gestión emocional asociada.

Y qué mejor para compensar y equilibrar, que la Naturaleza que tenemos en nuestro colegio. Nunca nos cansaremos de repetir, porque así lo sentimos, que el Pino es un oasis verde y un espacio donde cada día somos testigos del bienestar que genera estar en contacto constante, físico y visual, con la Naturaleza. Y sabemos, porque la Neurociencia lo ha demostrado, que esta emoción positiva es la mejor puerta de entrada al aprendizaje de transferencia y a que los alumnos se desarrollen en un marco de bienestar físico y emocional. Y esto, para nosotros, es fundamental.

Nos reencontramos muy pronto,

Francesc Serra. Director

___________________

 

Welcome to the 2023-24 school year!

Before it officially starts, I would like to wish a very successful and unforgettable year to all the people who will make it possible. To the students, their families, and the teaching staff, who I know are already prepared and eager to begin.

The truth is that every school year we begin with enthusiasm, but this one, in particular, is special because it has become evident, more than ever, that we are part of a change. One of the reasons is the full implementation of the principles of the new Education Law, LOMLOE, in the classroom. A change, that for us, does not entail any disruption because it continues what we have been doing in recent years. Since, in a way, we were ahead of the pedagogical principles, objectives, and educational challenges it proposes. In addition, throughout the school year we will be rolling out new dynamics, which we will be sharing with you on the school blog and Instagram.

I believe that this will be a year of consolidation of everything we have learned about Neuroeducation for the past 7 years, especially in the last 5 years with Visual Thinking, and putting it all into practice in the classroom. And now, the best part is coming; it’s time to appreciate this shared journey and face the challenges of the modern world, such as Artificial Intelligence and the climate emergency, with critical thinking, reasoning skills, and the strength that this methodology has provided us.

Our constant improvement has made us an international reference in the application of Visual Culture and in November, the school will host the participants of the IX Ateneo, II Pre-conference of the UB-EDU1st Neuroeducation Chair. It’s a global gathering where the impact of new technologies on education will also be discussed, a topic that is always on our radar.

Undoubtedly, the use of new technologies is, and will continue to be one of the challenges to be faced in the future, not only for schools but also for society and the workforce. That’s why we constantly monitor it to approach it with knowledge, coherence, and common sense. This is how we approach it with our hybrid system that combines analog education with digital education, which LOMLOE now identifies as one of its transversal axes, always focusing on the criteria of ethics, screen time limits, and a strong focus on emotional management.

And what better way to balance and compensate this than with the nature we have at the school. We will never tire of repeating, because we feel it deeply, that Pino is a green oasis and a space where, every day, we witness the well-being that comes from constant physical and visual contact with nature. And we know, as Neuroscience has shown, that this positive emotion is the best gateway to transfer learning and to help students develop within a framework of physical and emotional well-being. And that, for us, is fundamental.

We’ll see you again very soon,

Francesc Serra. Director