Carta del director, a l’inici del curs

Benvinguts al curs 2022-2023, que hem començat amb alegria, confiança i bon humor, tal com vam demostrar amb la celebrada entrada dels alumnes de 1r de primària a la seva nova aula i al seu nou edifici, amb el “Sí, sí, sí, primero ya está aquí”. Un curs que ja està en marxa i agafant ritme, ja que al Pino tenim molt en compte les necessitats de cada edat i alumne en particular, per tal que l’arribada o tornada a classe sigui el més serena i amable possible per a tothom. A canvi, demanem als alumnes responsabilitat i compromís, per exemple signant els Acords Essencials, és a dir una sèrie de normes i dinàmiques en positiu que cada grup classe posa en comú a l’inici de curs i signa que es compromet a complir-ho. 

Aquest curs la Cultura de Pensament agafa ja una velocitat de creuer molt favorable. Enrere queden els anys en què tots ens vam iniciar en aquesta nova Cultura, que va més enllà d’una metodologia i que ha impregnat tota l’escola. Al mes de juliol, amb els professors ens hem seguit formant en aquest àmbit i adquirint noves eines i estratègies complementàries per potenciar, encara més, el que oferim als alumnes.

Uns aprenentatges que des de fa anys van en la direcció que ara es demana des del Departament d’Educació de començar a implantar una metodologia d’aprenentatge menys memorístic i més per competències i projectes. Com sabeu, tot això al nostre col·legi està més que integrat, assumit i trascendit des de fa molt de temps i estem ja al nivell de poder definir els objectius del curs amb els alumnes. Això vol dir que ara els professors els faran explícit, amb ítems tangibles i de forma visible perquè ells ho entenguin, què han d’assolir i què s’espera d’ells. 

Tot això afavoreix un aprenentatge cada cop més conscient, on els alumnes saben què aprenen, perquè ho aprenen i com ho aprenen gràcies a la metacognició. Aquest fet, ja per ell mateix, multiplica els aprenentatges de forma exponencial. Però a més, a aquesta fórmula guanyadora li sumem l’assertivitat com a objectiu del curs perquè els alumnes consolidin una manera de fer i de comunicar-se basada en la confiança, la solidesa i la veritat. Una soft skill que, juntament amb d’altres com la creativitat, la gestió del temps o la resolució de problemes, seran imprescindibles en un futur proper i els nostres alumnes ja ho hauran treballat de forma transversal, estimulant i en profunditat durant tot un any escolar. 

Feliç curs 2022-23!

Francesc Serra

Director

________________

Bienvenidos al curso 2022-2023, que hemos empezado con alegría, confianza y buen humor, tal y como demostramos con la celebrada entrada de los alumnos de 1º de primaria en su nueva aula y en su nuevo edificio, con el “Sí, sí, sí, primero ya está aquí”. Un curso que ya está en marcha y cogiendo ritmo, ya que en el Pino tenemos muy en cuenta las necesidades de cada edad y alumno en particular, para que la llegada o vuelta a clase sea lo más serena y amable posible para todos. A cambio, pedimos a los alumnos responsabilidad y compromiso, por ejemplo firmando los Acuerdos Esenciales, es decir, una serie de normas y dinámicas en positivo que cada grupo clase pone en común al inicio de curso y firma que se compromete a cumplir.

Este curso la Cultura de Pensamiento toma ya una velocidad de crucero muy favorable. Atrás quedan los años en los que todos nos iniciamos en esta nueva Cultura, que va más allá de una metodología y que ha impregnado a toda la escuela. En julio, con los profesores nos hemos seguido formando en este ámbito y adquiriendo nuevas herramientas y estrategias complementarias para potenciar, aún más, lo que ofrecemos a los alumnos.

Unos aprendizajes que desde hace años van en la dirección que ahora se pide desde el Departament d’Educació de empezar a implantar una metodología de aprendizaje menos memorístico y más por competencias y proyectos. Como sabéis, todo esto en nuestro colegio está más que integrado, asumido y trascendido desde hace mucho tiempo, y estamos ya al nivel de poder definir los objetivos del curso con los alumnos. Esto significa que ahora los profesores les explicarán de forma explícita, con ítems tangibles y de forma visible para que ellos lo entiendan, qué deben lograr y qué se espera de ellos.

Todo esto favorece un aprendizaje cada vez más consciente, donde los alumnos saben qué aprenden, por qué lo aprenden y cómo lo aprenden gracias a la metacognición. Este hecho, ya de por sí, multiplica los aprendizajes de forma exponencial. Pero además, a esta fórmula ganadora le sumamos la asertividad como objetivo del curso para que los alumnos consoliden una forma de hacer y de comunicarse basada en la confianza, la solidez y la verdad. Una soft skill que, junto a otras como la creatividad, la gestión del tiempo o la resolución de problemas serán imprescindibles en un futuro próximo y nuestros alumnos ya lo habrán trabajado de forma transversal, estimulante y en profundidad durante todo un año escolar.

¡Feliz curso 2022-23!

Francesc Serra

Director

________________

Welcome to the school year 2022-2023! We have started with confidence and happiness as could be seen with the arrival of the 1st of primary students in their new class and new building with the “Sí, sí, sí, primero ya está aquí”. This school year is already gaining rhythm. In our school, we attend the needs of each student individually, so the return to class was as peaceful and friendly as possible for everybody.

On the other hand, we ask for responsibility and commitment from the students, for example signing the Essential Agreements. These are a series of rules and behaviours in a positive way which each class agrees to follow and signs at the beginning of the school year.

This year Visible Thinking is moving forward at great speed. The start of this new Culture which goes beyond a methodology and has been absorbed by the entire school, seems like long ago. During the month of July, together with the teachers, we continued learning: acquiring new tools and complementary strategies to enhance, even more, what we offer the students.

All these years, we have been working on a methodology that is based less on rote learning and more on competencies and projects which is what the Departament d’Educació is currently asking for. As you know, this has been more than integrated and transcended for a long time and we are already at the stage of being able to define the objectives of the school year with the students. This means that teachers will now make the objectives explicit with tangible and visible items, so that students understand what they have to achieve and what is expected of them.

All this encourages an increasingly conscious learning where the students know what they learn, why they learn it and how they learn it thanks to the metacognition. This fact, by itself, multiplies learning exponentially. But in addition to this winning formula, we add assertiveness as the aim of the school year so that students consolidate a way of doing things and communicating based on trust, coherence and truth. A soft skill that, together with others such as creativity, time management or problem solving, will be essential in the near future and our students will have already worked on it in a transversal, stimulating and in-depth way for a whole school year.

Happy school year 2022-23!

Francesc Serra

Director